Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»


Изображение 1
15-08-2019

15 серпня 2019 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231) за національною шкалою на рівні uaAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» було прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2019 року.

1. У першому півріччі 2019 року ключові балансові показники АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» змінились наступним чином:

 • активи виросли на 1,22% до 2,767 млрд. грн.;

 • обсяг кредитів та авансів клієнтам збільшився на 10,05% до 1,486 млрд. грн.;

 • інвестиції в цінні папери зменшились на 35,28% до 465,654 млн. грн.;

 • зобов'язання показали приріст на 0,63% до 2,140 млрд. грн.;

 • власний капітал виріс на 3,27% і склав 627,481 млн. грн.

Агентство звертає увагу, що портфель цінних паперів Банку був сформований з державних облігацій та депозитних сертифікатів НБУ, тобто з активів найвищої якості.

Протягом перших двох кварталів 2019 року Банк продовжив нарощувати ресурсну базу за рахунок залучення коштів фізичних осіб: за період з 31.12.2018 по 30.06.2019 їх обсяг виріс на 14,93. При цьому, обсяг залучених від юридичних осіб коштів знизився на 17,50%. Відповідна динаміка відобразилась на структурі ресурсної бази Банку, а саме: частка коштів фізичних осіб збільшилась на 4,37 п.п. (з 32,21% до 36,58%), а частка коштів юридичних осіб зменшилась на 6,03 п.п. (з 32,63% до 26,60%).

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» тис. грн., %

Показник

30.06.2019

31.12.2018

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти юридичних осіб

736 021

26,60%

892 116

32,63%

-17,50%

Кошти фізичних осіб

1 012 204

36,58%

880 678

32,21%

14,93%

Зобов'язання всього

2 139 916

77,33%

2 126 499

77,78%

0,63%

Акціонерний капітал банку

2 531 347

91,47%

2 531 347

92,58%

0,00%

Власний капітал банку

627 481

22,67%

607 602

22,22%

3,27%

Грошові кошти та їх еквіваленти

577 149

20,86%

481 741

17,62%

19,80%

Кредити та аванси клієнтам

1 485 895

53,69%

1 350 254

49,39%

10,05%

Основні засоби та нематеріальні активи

77 747

2,81%

76 836

2,81%

1,19%

Цінні папери

465 654

16,83%

719 513

26,32%

-35,28%

Активи з права користування

70 195

2,54%

0

0,00%

-

Інші активи

17 114

0,62%

13 736

0,50%

24,59%

Активи всього:

2 767 397

100,00%

2 734 101

100,00%

1,22%

Джерело: фінансова звітність Банку

Протягом першого півріччя 2019 року в структурі активів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» відбулися наступні зміни:

 • частка кредитів та авансів клієнтам виросла на 4,30 п.п.: з 49,39% до 53,69%;

 • частка грошових коштів та їх еквівалентів збільшилась на 3,24 п.п.: з 17,62% до 20,86%;

 • частка вкладень в цінні папери зменшилась на 9,49 п.п.: з 26,32% до 16,83%.

Таким чином, станом на кінець першого півріччя 2019 року АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» підтримував хороший рівень ділової активності за рахунок збільшення залучення коштів фізичних осіб та подальшого нарощування обсягів кредитного портфеля. Стратегія Банку орієнтована на розширення кредитування підприємств малого та середнього бізнесу, якого, в тому числі, планується досягнути за рахунок співробітництва з Німецько-Українським фондом. Зокрема, 10 липня 2019 року АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» та Німецько-Український фонд підписали угоду про партнерство з метою спільної реалізації програм Фонду з підтримки фінансування підприємств малого та середнього бізнесу.

2. Регулятивний капітал Банку (Н1) станом на 01.07.2019 склав 611,883 млн. грн., що на 3,42% більше ніж станом на 01.01.2019, і більше ніж втричі перевищує нормативне значення, встановлене НБУ в розмірі 200 млн. грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (Н2) станом на 01.07.2019 склав 34,11%. Важливо, що Н2 Банку на 24,11 п.п. перевищував встановлене НБУ граничне значення, і був вищим за середнє значення даного нормативу по банківській системі України на 16,64 п.п. Високе значення нормативу адекватності регулятивного капіталу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» позитивно вливає на його кредитний рейтинг.

Таблиця 2

Основні нормативи АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.07.2019

01.01.2019

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

-

611 883

-

591 641

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

17,47%

34,11%

16,18%

36,30%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

66,63%

80,95%

68,66%

94,53%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

97,76%

81,01%

99,12%

78,78%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

91,61%

112,92%

93,52%

108,03%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

17,86%

12,85%

19,83%

14,11%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

146,97%

62,70%

176,23%

98,43%

Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

Нормативи ліквідності АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» станом на 01.07.2019 в порівнянні з 01.01.2019 продемонстрували різноспрямовану динаміку:

 • норматив миттєвої ліквідності (Н4) знизився на 13,58 п.п. і склав 80,95%;

 • норматив поточної ліквідності (Н5) виріс на 2,23 п.п. до 81,01%;

 • норматив короткострокової ліквідності (Н6) збільшився на 4,89 п.п. і склав 112,92%.

Станом на початок другого півріччя 2019 року всі три нормативи ліквідності АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» з великим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а нормативи Н4 та Н6 також перевищували і середньоринкові показники на 14,32 п.п. та 21,31 п.п. відповідно. Таким чином, станом на 01.07.2019 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» був дуже добре забезпечений ліквідністю.

3. За підсумками першого півріччя 2019 року АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» отримав прибуток у сумі 19,246 млн. грн., що на 43,19% менше обсягу прибутку Банку за аналогічний період 2018 року. При цьому, ключові статті доходів Банку продемонстрували позитивну динаміку. Так, за перші два квартали 2019 року в порівнянні з першими двома кварталами 2018 року обсяг чистого процентного доходу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» збільшився на 3,80% і склав 110,683 млн. грн., а чистий комісійний дохід виріс на 5,90% і склав 48,352 млн. грн.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» тис. грн., %

Показник

І півріччя 2019 року

І півріччя 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

146 984

137 496

9 488

6,90%

Процентні витрати

36 301

30 865

5 436

17,61%

Чистий процентний дохід

110 683

106 631

4 052

3,80%

Комісійні доходи

61 129

56 643

4 486

7,92%

Комісійні витрати

12 777

10 986

1 791

16,30%

Чистий комісійний дохід

48 352

45 657

2 695

5,90%

Адміністративні та інші операційні витрати

144 786

123 351

21 435

17,38%

Прибуток / (збиток)

19 246

33 876

-14 630

-43,19%

Джерело: фінансова звітність Банку

Агентство позитивно оцінює здатність Банку генерувати доходи та підтримувати прибуткову діяльність в поточних макроекономічних умовах.

Таким чином, протягом першого півріччя 2019 року АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» продовжив нарощувати обсяги кредитування за рахунок збільшення обсягу ресурсів, залучених від фізичних осіб. Банк стабільно показує приріст ключових статей своїх доходів та генерує прибуток, при цьому підтримує високий запас за нормативом достатності регулятивного капіталу та за всіма нормативами ліквідності. Відповідні фактори, а також наявність зовнішньої підтримки від ключового акціонера Банку – міжнародної банківської групи Piraeus Bank Group – дозволили Агентству оновити кредитний рейтинг Акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» на високому рівні.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела