Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ «ПРИВАТБАНК»


Изображение 1
13-07-2018

12 липня 2018 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про оновлення рейтингів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) за національною шкалою:

  • Довгостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою на рівні uaAA із позитивним прогнозом. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

  • Короткостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

  • Рейтинг депозитів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

Рішення про оновлення рейтингів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» прийняте відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 12 місяців 2017 року та за перший квартал 2018 року, а також даних статистичної звітності Банку за січень-травень 2018 року.

Балансові показники

Динаміка ключових балансових показників Банку протягом першого кварталу 2018 року свідчила про наступні тенденції:

1. Станом на 31.03.2018 р. власний капітал Банку становив 26,749 млрд. грн. За перший квартал 2018 року власний капітал Банку зріс на 4,46%. Збільшення власного капіталу заслуговує на позитивну оцінку та стало можливим, здебільшого, завдяки прибутковій роботі Банку. Статутний капітал Банку за перший квартал 2018 року залишився незмінним і становив 206,06 млрд. грн.

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн. грн., %, п.п.

Показники

31.03.2018

31.12.2017

Темп зростання, %

млн. грн.

%

млн. грн.

%

Заборгованість перед НБУ

13122

5,12%

12394

4,78%

5,87%

Заборгованість перед банками та фінансовими організаціями

105

0,04%

234

0,09%

-55,13%

Кошти клієнтів

206973

80,82%

208566

80,51%

-0,76%

Зобов'язання всього

229351

89,56%

233454

90,12%

-1,76%

Статутний капітал банку

206060

80,46%

206060

79,54%

0,00%

Власний капітал банку

26749

10,44%

25608

9,88%

4,46%

Готівкові кошти та їх еквіваленти та обов’язкові резерви

19501

7,61%

19697

7,60%

-1,00%

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

85580

33,42%

34435

13,29%

148,53%

Кошти в інших банках

9625

3,76%

7937

3,06%

21,27%

Кредити та заборгованість клієнтів

41567

16,23%

38118

14,71%

9,05%

Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

56051

21,89%

90224

34,83%

-37,88%

Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

17795

6,95%

39175

15,12%

-54,58%

Інші фінансові активи

9750

3,81%

11483

4,43%

-15,09%

Інші активи

16231

6,34%

17992

6,95%

-9,79%

Активи всього

256100

100,00%

259062

100,00%

-1,14%

Джерело: звітність Банку згідно даних НБУ

2. Кредити та заборгованість клієнтів Банку, за виключенням резервів, за перший квартал 2018 року зросли на 9,05% до 41,567 млрд. грн.

На початок 2018 року біля 50% активів Банку були представленні цінними паперами у формі ОВДП, переважна частина яких з’явилась у Банку після націоналізації внаслідок заміщення кредитів, які не обслуговуються. В Україні ОВДП, як державні цінні папери, ідентифікуються як активи з найменшим ступенем ризику. Тому навіть за наявності кредитного портфеля поганої якості, в цілому якість активів Банку можна вважати цілком придатною, щоб забезпечити його безперервну роботу та задовольнити попит з боку клієнтів на ліквідність.

3. Агентство нагадує, що заборгованість АТ КБ «ПРИВАТБАНК» перед НБУ за перше півріччя 2017 року знизилась на 28,45% до 12,912 млрд. грн, а за 9 місяців – на 33,44%, вже до 12,012 млрд. грн. В цілому, за результатами 2017 року заборгованість Банку перед НБУ скоротилась на 31,32%: з 18,047 млрд. грн. до 12,394 млрд. грн. У першому кварталі 2018 року заборгованість Банку перед НБУ збільшилась на 5,87%. На думку Агентства, коливання заборгованості Банку перед НБУ носить природній характер. Банк мав достатньо ліквідності для погашення заборгованості, а необхідність її підтримки носила технічний характер, через наявність судових спорів із колишніми власниками

Нормативи

Норматив регулятивного капіталу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» станом на 01.06.2018 р. склав 20,484 млрд. грн. при граничному значенні, встановленому НБУ, у розмірі 200 млн. грн. Поточний розмір Н1 Банку вказує на той факт, що АТ КБ «ПРИВАТБАНК» повністю виконує вимоги НБУ до розміру Н1 та має дуже великий запас по цьому нормативу. Ймовірність невиконання Банком цього нормативу, на думку Агентства, дорівнює нулю.

Станом на 01.06.2018р. норматив адекватності регулятивного капіталу Банку складав 18,64%. На протязі майже року Банк не порушував Н2. Більше того, за липень 2017 року Банк добився поступового збільшення Н2, фактично на 01.06.2018 р. сформувавши запас по Н2 у розмірі 8,64 п.п.

На думку Агентства, Банк був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом. Крім того, позитивний плив на кредитний ризик самого Банку забезпечувався високим рівнем зовнішньої підтримки від його акціонера – Держави Україна в особі Міністерства Фінансів України, яке вже не один раз демонструвало можливість такої підтримки на практиці.

Нормативи ліквідності АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2018 по 01.04.2018 продемонстрували таку динаміку:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) збільшився з 32,47% до 35,92%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) зменшився з 155,54% до 145,94%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився з 99,76% до 96,61%.

Таблиця 2

Основні нормативи АТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн. грн., %, п.п.

Показник

Нормативне значення

          01.04.2018                                  01.01.2018

 

 

 

по

системі       Банк

по системі            Банк  

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

16,49%

19,24%

16,10%                17,33%    

 

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

56,95%

35,92%

55,55%                 32,47%

 

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

103,11%

145,94%

108,08%               155,54%

 

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

92,87%

96,61%

98,37%                  99,76%

 

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,19%

4,86%

20,29%                 5,70%

 

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

184,23%

0,00%

208,31%                0,00%

 

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає данні за найближчий робочий день у звітному місяці

Джерело: данні НБУ та статистичної звітності Банку

Таким чином, Банк підтримував дуже хороший запас нормативів ліквідності. Нормативи Н5 та Н6 Банку на 01.04.2018 р. перевищували не тільки граничні значення, встановлені НБУ, але й середні значення цих нормативів по банківській системі України. Крім того, станом на 01.06.2018 р. Банк мав наступні значення нормативів ліквідності: Н4 – 34,24%, Н5 – 146,66%, Н6 – 98,74%. Отже, Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю протягом 2017 року і перших п’яти місяців 2018 року.

Доходи та видатки

Агентство нагадує , що за 12 місяців 2017 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» отримав збиток у сумі 22,966 млрд. грн., збиткова робота Банку виникла в основному через значні відрахування в резерви за активами, що сформовані до націоналізації. У першому кварталі 2018 року прибуток Банку збільшився до 3,654 млрд. грн. Також слід відмітити ряд позитивних тенденцій, які вказують на відновлення генерації ним основних статей доходів у першому кварталі 2018 року:

  • збільшення чистого процентного доходу на 452,74%;

  • збільшення чистого комісійного доходу на 44,62%.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн. грн., %

Показник

І квартал 2018 року

І квартал 2017 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

6739

5721

1018

17,79%

Процентні витрати

3512

5136

-1624

-31,62%

Чистий процентний дохід

3228

584

2644

452,74%

Комісійні доходи

4441

3025

1416

46,81%

Комісійні витрати

1002

647

355

54,87%

Чистий комісійний дохід

3439

2378

1061

44,62%

Адміністративні та інші операційні витрати

2814

2140

674

31,50%

Прибуток / (збиток)

3654

1108

2546

229,78%

Джерело: звітність Банку згідно даних НБУ

Агентство позитивно оцінює повернення Банку до прибуткової роботи і відмічає ослаблення залежності Банку від підтримки його акціонера – Держави Україна в особі Міністерства фінансів. 

Інші фактори

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» через масштаби своєї діяльності продовжує залишатись стратегічним інтересом Держави Україна. Участь держави у капіталі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» забезпечує основу для стабільного функціонування вітчизняної банківської системи. 

Аналіз судових спорів, які тривають навколо процедури націоналізації АТ КБ «ПРИВАТБАНК», показує, що у більшості випадків основні претензії позивачів стосуються процедури націоналізації та визнання кола пов'язаних осіб. Як і раніше, Агентство допускає, що частина судових спорів можуть створити додаткове навантаження на зобов'язання Банку, але Банк має достатньо ліквідних коштів та гарантовану підтверджену на практиці підтримку від акціонера для того, щоб вказані ризики не впливали на його довгостроковий кредитний рейтинг. 

Додатково Агентство нагадує, що довгостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою було присвоєно 29 грудня 2016 року, вже після націоналізації. Агентство вважає, що процес націоналізації Банку пройшов із мінімумом втрат для його клієнтів. Агентство допускає наявність судових спорів з боку тих кредиторів Банку, які потрапили під нормативне визначення "пов'язанні особи", але факт наявності таких спорів не несе прямого впливу на кредитний ризик Банку. 

Таким чином, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом та ліквідністю, мав високий рівень зовнішньої підтримки від акціонера в особі Держави Україна, і з липня 2017 року забезпечував показове зростання адекватності регулятивного капіталу Банку. У першому кварталі 2018 року Банк не тільки перейшов до прибуткової діяльності, а і забезпечив збільшення ключових статей доходів. Продовження виявлених позитивних тенденцій у другому та третьому кварталі 2018 року можуть призвести до покращення довгострокового кредитного рейтингу Банку за національною шкалою. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Необходимо отметить, что ставки по... Далее
Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В настоящее время ликвидность банковского сектора... Далее
Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты
Елена ДМИТРИЕВА , заместитель Председателя Правления Глобус Банка . Стоимость депозитов населения очень... Далее
Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Основным инструментом для сбережения... Далее
Конкуренция — это стимул расти и развиваться Конкуренция — это стимул расти и развиваться
Николай ДЕМЧЕНКО , начальник управления продаж и разработки продуктов ГЛОБУС БАНКА Что происходит с... Далее
Мы идем навстречу клиенту Мы идем навстречу клиенту
Андрей ОНОПКО : Заместитель председателя правления ПАО Мегабанк Продукт, который мы... Далее

Архив раздела