Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлені рейтинги АТ "Райффайзен Банк Аваль"


Изображение 1
14-08-2019

14 серпня 2019 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення рейтингів АТ "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909):

  • Довгостроковий кредитний рейтинг АТ "Райффайзен Банк Аваль" за національною шкалою оновлено на рівні uaAAA. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAA характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

  • Короткостроковий кредитний рейтинг АТ "Райффайзен Банк Аваль" оновлено за національною шкалою на рівні uaK1. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaK1 характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника дає можливість попередити передбачувані ризики в короткостроковому періоді.

  • Рейтинг депозитів АТ "Райффайзен Банк Аваль" оновлено на рівні ua1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

Приймаючи рішення про оновлення рейтингів АТ "Райффайзен Банк Аваль", Агентство керувалось результатами аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2019 року, особливою та регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів.

 

1. В період з 01.01.2019 по 01.07.2019 ключові балансові показники АТ "Райффайзен Банк Аваль" продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи Банку збільшились на 3,52% до 75,891 млрд. грн.;

  • Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 57,14% до 16,283 млрд. грн.;

  • Власний капітал зменшився на 9,82% і склав 10,482 млрд. грн.;

  • Обсяг кредитів та заборгованості клієнтів скоротився на 1,46% до 46,147 млрд. грн.;

  • Кошти клієнтів показали приріст на 3,31% до 60,340 млрд. грн.;

  • Зобов’язання виросли на 6,03% до 65,409 млрд. грн.

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ "Райффайзен Банк Аваль", тис. грн., %

Показник

01.07.2019

01.01.2019

Темп приросту, %

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Кошти банків

2 431 128

3,20%

697 373

0,95%

248,61%

Кошти клієнтів

60 339 901

79,51%

58 405 951

79,67%

3,31%

Зобов’язання всього:

65 408 701

86,19%

61 689 860

84,15%

6,03%

Статутний капітал банку

6 154 516

8,11%

6 153 411

8,39%

0,02%

Власний капітал всього:

10 481 935

13,81%

11 622 970

15,85%

-9,82%

Грошові кошти та їх еквіваленти

16 282 930

21,46%

10 362 053

14,13%

57,14%

Кредити та заборгованість клієнтів

46 147 126

60,81%

46 829 034

63,88%

-1,46%

Основні засоби та нематеріальні активи

3 377 405

4,45%

2 767 270

3,77%

22,05%

Інші активи

1 215 418

1,60%

1 364 665

1,86%

-10,94%

Активи всього:

75 890 636

100,00%

73 312 830

100,00%

3,52%

Джерело: фінансова звітність Банку

Агентство нагадує, що за підсумками 2018 року АТ "Райффайзен Банк Аваль" продемонстрував позитивну динаміку ключових балансових показників і хороший рівень ділової активності. Це дозволяє Агентству очікувати продовження зазначених тенденцій і протягом 2019 року, зважаючи на великий масштаб діяльності Банку, який охоплює більш ніж  2,5 млн. клієнтів через загальнонаціональну мережу, до якої станом на початок серпня 2019 року входили близько 500 відділень та 1900 банкоматів по всій території України.

2. Станом на 01.07.2019 регулятивний капітал Банку (Н1) склав 8,789 млрд. грн., що майже в 44 рази перевищило встановлену НБУ граничну позначку в розмірі 200 млн. грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) Банку станом на початок другого півріччя 2019 року склав 15,16%, що на 5,16 п.п. перевищило мінімальне значення, встановлене НБУ для даного нормативу, але було нижчим за середнє значення даного показника по банківській системі України.

Таким чином, АТ "Райффайзен Банк Аваль" суворо дотримувався вимог Національного банку України до нормативів капіталу. Станом на початок другого півріччя 2019 року нормативи Н1 та Н2 Банку з великим запасом перевищували граничні значення, встановлені регулятором, що вказує на високий рівень забезпеченості АТ "Райффайзен Банк Аваль" регулятивним капіталом та дозволяє йому й надалі нарощувати масштаби своєї діяльності.

Крім того, Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що ключовими акціонерами АТ "Райффайзен Банк Аваль" є Raiffeisen Bank International та ЄБРР, що, за потреби, гарантує Банку високий рівень зовнішньої підтримки.

 

Таблиця 2

Основні нормативи АТ "Райффайзен Банк Аваль", тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.07.2019

01.01.2019

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

-

8 789 069

-

10 480 006

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

17,47%

15,16%

16,18%

19,04%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

66,63%

56,43%

68,66%

42,91%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

97,76%

47,21%

99,12%

52,51%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

91,61%

75,32%

93,52%

84,25%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

17,86%

11,37%

19,83%

10,13%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

146,97%

22,02%

176,23%

20,17%

Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

Станом на 01.07.2019 нормативи ліквідності Банку із запасом перевищували встановлені НБУ граничні показники. Так, норматив миттєвої ліквідності (Н4) склав 56,43%, при граничному значенні – більше 20%, норматив поточної ліквідності (Н5) знаходився на рівні 47,21%, при граничному значенні – більше 40%, а норматив короткострокової ліквідності (Н6) становив 75,32%, при нормативі – більше 60%. При цьому значення нормативів ліквідності Банку не перевищували середніх показників даних нормативів по банківській системі. На думку Агентства, в друге півріччя 2019 року АТ "Райффайзен Банк Аваль" увійшов з оптимальним рівнем ліквідності з огляду на масштаб його діяльності.

3. За підсумками першого півріччя 2019 року АТ "Райффайзен Банк Аваль" отримав прибуток в обсязі 2,383 млрд. грн., що на 13,43% або на 369,758 млн. грн. менше обсягу прибутку, отриманого Банком за підсумками першого півріччя 2018 року.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат

АТ "Райффайзен Банк Аваль", тис. грн., %

Показник

За перше півріччя 2019 року

За перше півріччя 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

4 804 668

4 207 689

596 979

14,19%

Процентні витрати

1 272 652

803 537

469 115

58,38%

Чистий процентний дохід

3 532 016

3 404 152

127 864

3,76%

Комісійні доходи

2 414 514

2 086 663

327 851

15,71%

Комісійні витрати

1 285 112

946 920

338 192

35,71%

Чистий комісійний дохід

1 229 402

1 139 743

89 659

7,87%

Непроцентні витрати

2 251 082

1 926 565

324 517

16,84%

Прибуток/(збиток)

2 382 719

2 752 477

-369 758

-13,43%

Джерело: фінансова звітність Банку

При цьому, АТ "Райффайзен Банк Аваль" протягом аналізованого періоду продемонстрував зростання ключових статей своїх доходів. Зокрема, чистий процентний дохід Банку за перше півріччя 2019 року виріс порівняно з першим півріччям 2018 року на 3,76% до 3,532 млрд. грн. Чистий комісійний дохід Банку за перші два квартали 2019 року склав 1,229 млрд. грн., що на 7,87% перевищило показник за аналогічний період 2018 року.

Агентство позитивно оцінює як динаміку доходів, так і вагомий обсяг прибутку, який згенерував Банк.

Таким чином, за підсумками першого півріччя 2019 року АТ "Райффайзен Банк Аваль" наростив обсяг ресурсної бази, продемонстрував зростання ключових статей своїх доходів та згенерував вагомий обсяг прибутку. В другий квартал 2019 року Банк увійшов з високим рівнем забезпеченості регулятивним капіталом та оптимальним запасом ліквідності. Також Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що ключовими акціонерами АТ "Райффайзен Банк Аваль" є Raiffeisen Bank International та ЄБРР, що, за потреби, гарантує Банку високий рівень зовнішньої підтримки. Перелічені фактори дозволили Агентству оновити рейтинги Банку на високому рівні.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела