Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг Акціонерного товариства "РВС БАНК"


Изображение 1
22-11-2019

22 листопада 2019 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «РВС БАНК» (код ЄДРПОУ 39849797) за національною шкалою на рівні uaAA. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «РВС БАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 9 місяців 2019 року:

1. Основні балансові показники АТ «РВС БАНК» за підсумками 9 місяців 2019 року продемонстрували наступну динаміку:

  • Активи виросли на 4,61% і склали 1,019 млрд. грн.;

  • Кредитний портфель Банку збільшився на 75,52%: з 116,361 млн. грн. до 204,242 млн. грн.;

  • Зобов’язання знизились на 4,63% і склали 725,682 млн. грн.;

  • Власний капітал виріс на 37,70%: з 212,661 млн. грн. до 292,831 млн. грн.

Станом на 30.09.2019 в порівнянні з 31.12.2018 обсяг коштів юридичних осіб в зобов’язаннях АТ «РВС БАНК» виріс на 4,99% і склав 351,468 млн. грн., а кошти фізичних осіб зменшились на 21,51% до 311,788 млн. грн. За вказаний період аналізу в структурі ресурсної бази Банку частка коштів юридичних осіб збільшилась на 0,13 п.п. і склала 34,51%, тоді як частка коштів фізичних осіб знизилась на 10,19 п.п. і склала 30,61%.

Таблиця 1

Основні балансові показники Акціонерного товариства "РВС БАНК", тис. грн., %

Показник

30.09.2019

31.12.2018

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти банків

10 005

0,98%

-

-

Кошти юридичних осіб

351 468

34,51%

334 768

34,38%

4,99%

Кошти фізичних осіб

311 788

30,61%

397 227

40,80%

-21,51%

Зобов'язання всього

725 682

71,25%

760 930

78,16%

-4,63%

Статутний капітал банку

300 039

29,46%

300 039

30,82%

-

Власний капітал банку

292 831

28,75%

212 661

21,84%

37,70%

Грошові кошти та їх еквіваленти

315 200

30,95%

505 982

51,97%

-37,71%

Кредити та заборгованість клієнтів

204 242

20,05%

116 361

11,95%

75,52%

Основні засоби та нематеріальні активи

36 363

3,57%

16 424

1,69%

121,40%

Активи всього

1 018 513

100,00%

973 591

100,00%

4,61%

За період з 31.12.2018 по 30.09.2019 структура активів АТ «РВС БАНК» зазнала наступних змін:

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів в активах Банку виросла на 8,10 п.п.: з 11,95% до 20,05%;

  • частка грошових коштів та їх еквівалентів зменшилась на 21,02 п.п.: з 51,97% до 30,95%.

Таким чином, за підсумками 9 місяців 2019 року динаміка ключових балансових показників АТ «РВС БАНК» була різноспрямованою, при цьому Банк збільшив обсяг власного капіталу та суттєво наростив кредитний портфель, що позитивно відобразилось на показниках його доходів та прибутку.

2. Станом на 01.10.2019 в порівнянні з 01.01.2019 регулятивний капітал АТ «РВС БАНК» (Н1) виріс на 70,104 млн. грн. або на 33,89% і склав 276,963 млн. грн., що на 76,963 млн. грн. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 200 млн. грн. Агентство високо оцінює факт нарощення Банком обсягу регулятивного капіталу, що нівелює ризик невиконання нормативу Н1.

Динаміка регулятивного капіталу АТ «РВС БАНК» (Н1) знайшла своє відображення у динаміці нормативу адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2). Так, станом на 01.10.2019 в порівнянні з 01.01.2019 Н2 Банку виріс на 0,28 п.п. і склав 23,00%, що на 13,00 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, і було на 4,57 п.п. вище за середній показник даного нормативу по банківській системі України. Також Агентство звертає увагу, що станом на 01.11.2019 Н1 Банку складав 269,511 млн. грн., а Н2 знаходився на рівні 22,39%. Таким чином, АТ «РВС БАНК» підтримував дуже хороший запас за нормативами капіталу Н1 та Н2, що позитивно впливає на його кредитний рейтинг.

Таблиця 2

Основні нормативи Акціонерного товариства "РВС БАНК", тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.10.2019

01.01.2019

по системі, млн. грн.

Банк, тис. грн.

по системі, млн. грн.

Банк, тис. грн.

Регулятивний капітал (Н1)

не менше 200 млн. грн.

143 946

276 963

126 117

206 859

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

не менше 10%

18,43%

23,00%

16,18%

22,72%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

не менше 60%

93,86%

60,85%

93,52%

69,37%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

не менше 90%

-

226,92%

-

241,05%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

не менше 90%

-

534,49%

-

686,21%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

не більше 25%

17,84%

11,34%

19,83%

22,83%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

не більше 800%

120,79%

21,46%

176,23%

107,25%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

За період з 01.01.2019 по 01.10.2019 нормативи ліквідності АТ «РВС БАНК» продемонстрували наступну динаміку:

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 8,52 п.п. і склав 60,85%;

  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) знизився на 14,13 п.п. до 226,92%;

  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) скоротився на 151,72 п.п. і склав 534,49%.

Таким чином, станом на 01.10.2019 норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) впритул наблизився до граничної позначки, встановленої НБУ на рівні 60%, але на 0,85 п.п. перевищував її значення. В той же час, станом на початок жовтня 2019 року норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами Банку (LCRвв) в 2,5 рази перевищував встановлене регулятором граничне значення, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) був у 5,9 разів вищим за нормативний показник. Додатково Агентство звертає увагу на те, що станом на 01.11.2019 Н6 Банку складав 61,01%, LCRвв становив 208,33%, а LCRів був на рівні 837,38%. Високі показники нормативів LCRвв та LCRів вказують на те, що АТ «РВС БАНК» сформував вагомий запас ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів в умовах реалізації стрес-сценарію.

3. За підсумками 9 місяців 2019 року АТ «РВС БАНК» отримав прибуток у розмірі 80,129 млн. грн., що в 20,4 рази перевищило прибуток Банку за аналогічний період 2018 року. Ключовим фактором, завдяки якому Банк згенерував значний обсяг прибутку стали інші операційні доходи, сума яких за підсумками 9 місяців 2019 року склала 235,301 млн. грн., що в 12,6 рази більше, ніж за підсумками 9 місяців 2018 року. При цьому Агентство звертає увагу, що в третьому кварталі поточного року Банк показав збиток у сумі 23,900 млн. грн. Одним із ключових факторів тиску на фінансовий результат Банку стали витрати на формування резервів (чистий збиток від зменшення корисності фінансових активів за третій квартал 2019 року склав 9,622 млн. грн.).

При цьому Агентство позитивно оцінює здатність Банку генерувати та нарощувати основні статті своїх доходів. Так, за підсумками 9 місяців 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року процентні доходи Банку виросли більш ніж вдвічі і склали 55,587 млн. грн., чистий процентний дохід виріс на 6,36% і склав 13,507 млн. грн., комісійні доходи збільшились на 13,95% і склали 41,349 млн. грн., а чистий комісійний дохід показав приріст на 7,46% і сягнув відмітки в 35,268 млн. грн.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат Акціонерного товариства "РВС БАНК",

тис. грн., %

Показник

За 9 місяців 2019 року

За 9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

55 587

27 262

28 325

103,90%

Процентні витрати

42 080

14 563

27 517

188,95%

Чистий процентний дохід

13 507

12 699

808

6,36%

Комісійні доходи

41 349

36 287

5 062

13,95%

Комісійні витрати

6 081

3 467

2 614

75,40%

Чистий комісійний дохід

35 268

32 820

2 448

7,46%

Інші адміністративні та операційні витрати

132 447

45 672

86 775

190,00%

Прибуток / (збиток)

80 129

3 928

76 201

1939,94%

Таким чином, за підсумками 9 місяців 2019 року ключові балансові показники АТ «РВС БАНК» показали різноспрямовану динаміку, при цьому Банк збільшив обсяг власного капіталу та суттєво наростив кредитний портфель. Прибуток Банку за підсумками 9 місяців 2019 року більш ніж в 20 разів перевищив прибуток за аналогічний період 2018 року. АТ «РВС БАНК» сформував великий запас за нормативами ліквідності LCRвв та LCRів. Станом на початок листопада 2019 року Банк був добре забезпечений регулятивним капіталом, про що свідчать нормативи капіталу Н1 та Н2, які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела