Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АХА Страхування»


Изображение 1
24-03-2017

 

1. Дата проведення загальних зборів: 27 квітня 2017 року, час проведення загальних зборів: 10 годин 30 хвилин; місце проведення загальних зборів - за місцезнаходженням товариства: Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, під’їзд № 3, шостий поверх, конференцзала.

 

2. Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 08 годин 30 хвилин; час закінчення реєстрації: 09 годин 00 хвилин.

 

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21 квітня 2017 року.

 

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Обрання Лічильної комісії Річних Зборів Акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень її членів.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Акціонерів.
 3. Обрання Голови Річних Зборів Акціонерів.
 4. Обрання Секретаря Річних Зборів Акціонерів.
 5. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах Акціонерів.
 6. Затвердження річного звіту Товариства.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
 10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії Товариства.
 11. Припинення повноважень членів Правління Товариства.
 12. Обрання членів Правління Товариства.
 13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
 14. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
 15. Припинення повноважень діючих членів Ревізійної комісії Товариства.
 16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 18. Про затвердження положення про резервний фонд (резервний капітал) Товариства.
 19. Про направлення коштів до резервного фонду (резервного капіталу) Товариства.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть ознайомитись з усіма необхідними матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні з 9:00 по 18:00 годин за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під’їзд № 3, шостий поверх, конференцзала. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Філіп Вотле.

 

5-1. Адреса власного веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://axa-ukraine.com/

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний       

попередній

Усього активів  

1 432 887

1 233 220,41

Основні засоби  

20 866,66

12 114,52

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

0

Запаси 

377,78

280,83

Сумарна дебіторська заборгованість  

309 033,27

226 046,20

Грошові кошти та їх еквіваленти 

485 989,56

465 313,13

Нерозподілений прибуток 

341 702,89

275 621,56

Власний капітал 

608 453,31

545 222,64

Статутний капітал 

261 975,19

261975,19

Довгострокові зобов'язання 

763 185,97

620 252,79

Поточні зобов'язання 

61 247,82

67 744,48

Чистий прибуток (збиток) 

66 096,85

90 276,35

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

26197519

26197519

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

881

868

Джерело: Національна система розкриття інформації

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела