Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Повідомлення про проведення загальних зборів СК Брокбизнес


Изображение 1
17-03-2017

Наглядова рада повідомляє, що 20 квітня 2017 року відбудуться чергові (річні) Загальні збори за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3 (кім. № 420). Початок зборів о 10 год. 00 хв. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 14 квітня 2017 року (станом на 24.00).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) за 2016 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.

6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

7. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.

8. Про визначення розміру дивідендів та порядок їхньої виплати.

9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

10. Про внесення змін до статуту Товариства.

11. Про внесення змін до Положення про Загальні збори.

12. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду.

13. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган (Правління).

14. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію.

15. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.

16. Про внесення змін до Положення про інформаційну політику Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності у 2016 р. (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Попередній

(2015р.)

Звітний

(2016р.)

Усього активів

239513

251184

Нематеріальні активи

742

738

Основні засоби

26477

25480

Інвестиційна нерухомість

1339

1339

Довгострокові фінансові інвестиції

75586

74806

Відстрочені податкові активи

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

6458

5778

Запаси

179

289

Сумарна дебіторська заборгованість

30830

50522

Поточні фінансові інвестиції

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти

94799

88968

Частка перестраховика у страхових резервах

3103

3264

Статутний капітал

51400

51400

Нерозподілений прибуток (збиток)

84783

90617

Власний капітал

152403

157611

Довгострокові зобов'язання

56399

62028

Поточні зобов'язання

30711

31545

Чистий прибуток (збиток)

556

5206

Середньорічна кількість акцій (шт.)

367144

367144

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

 

Чисельність штатних працівників на кінець періоду (осіб)

158

150

 

Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться – 20 квітня 2017 р. з 9.00 до 9.50 за місцем проведення Загальних зборів.

Інформація з проектами рішень з усіх питань проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства за посиланням: http://bbs.ua/korporativna-informatsiya/.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04050, м. Київ, вулиця Білоруська, будинок 3, кім 420, у робочі дні, в робочий час - з 09.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення чергових (річних) Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок  надання документів, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, на ознайомлення акціонерам визначити Заступника Голови Правління з правових питань Товариства Окару Івана Валерійовича.

Для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Джерело: Національна система розкриття інформації

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела