Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Повідомлення про проведення загальних зборів СК Бусін


Изображение 1
12-02-2016

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

Чергові (річні) загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 14 березня 2016 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, буд. 23, приміщення конференц-залу.

 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться 14 березня 2016 року з 9 години 15 хвилин до 09 години 45 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, буд. 23, у приміщенні конференц-залу.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти інтереси акціонера на Загальних зборах.

 

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 00 хвилин 09 березня 2016 року (дата, визначена рішенням Наглядової ради Товариства).

 

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним

1. Обрання лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря зборів.

3. Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.

4. Звіт Правління за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік.

5. Розгляд звіту та висновку Ревізора за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора за 2015 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2015 році.

8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.

9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

10. Обрання членів Наглядової ради.

11. Обрання Голови Наглядової ради.

12. Припинення повноважень Голови та членів Правління.

13. Обрання членів Правління.

14. Обрання Голови правління.

15. Припинення повноважень Ревізора.

16. Обрання Ревізора.

17. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, Ревізором, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів).

18. Внесення змін до Положення про Наглядову раду. Затвердження Положення про Наглядову раду у новій редакції.

19. Внесення змін до Положення про Правління. Затвердження Положення про Правління у новій редакції.

20. Внесення змін до Положення про Ревізора. Затвердження Положення про Ревізора у новій редакції.

21. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

22. Внесення змін до Статуту. Затвердження Статуту у новій редакції.

 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні та робочий час у приміщенні Товариства на 2 поверсі прибудови до нежитлового будинку під літерою «А», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, буд. 23. А в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Звертатися до Голови Правління Овчинникова Дениса Олексійовича.

Місцезнаходження Товариства: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, буд. 23.

Довідки за телефоном: (044) 245-62-17

 

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

258279

188381

Основні засоби

131

350

Довгострокові фінансові інвестиції

507

507

Запаси

1764

1633

Сумарна дебіторська заборгованість

167995

133771

Грошові кошти та їх еквіваленти

87881

52120

Нерозподілений прибуток

24187

16160

Власний капітал

82846

63661

Статутний капітал

49159

38000

Довгострокові зобов'язання

105297

73324

Поточні зобов'язання

70136

51396

Чистий прибуток (збиток)

24187

16157

Середньорічна кількість акцій (шт.)

244000

244000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

22

24

Джерело: Національна система розкриття інформації

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела