Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»


Изображение 1
01-03-2018

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, разом з проектом рішень:

1. Про обрання членів лічильної комісії ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Проект рішення: 1) Обрати лічильну комісію річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в наступному складі: Голова - Слободян Катерина Володимирівна, член комісії - Москаленко Марина Миколаївна.

2. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Проект рішення: 1) Обрати Головою річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» - акціонера Кісельова Є.М., секретарем річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» - акціонера Кісельову А.П.

3. Про затвердження Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: 1) Звіт Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2017 р. затвердити. 2) Діяльність Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2017 р.

4. Про затвердження Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: 1) Звіт Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2017 р. затвердити. 2) Діяльність Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2017 р.

5. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: 1) Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2017 р. затвердити.

6. Про затвердження Звіту та Висновку Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2017 р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення: 1) Звіт та Висновок Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2017 р. затвердити. 2) Діяльність Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2017 р.

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2017 р., Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2017 р. та Звіту Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2017 р.

Проект рішення: 1) За наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2017 р., Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2017 р. та Звіту Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2017 р., роботу Наглядової Ради, Правління та Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

8. Про затвердження Звіту про виконання Колективного договору ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2017 р.

Проект рішення: 1) Звіт про виконання Колективного договору ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2017 р. затвердити.

9. Про затвердження Звіту про результати виконання Антикорупційної програми ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2017 р.

Проект рішення: 1) Звіт про результати виконання Антикорупційної програми ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2017 р. затвердити.

10. Про затвердження Річного звіту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2017 р.

Проект рішення: 1) Затвердити Річний звіт ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2017 р.

11. Про розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у 2017 р.

Проект рішення: 1) Отриманий ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у 2017 р. збиток покрити за рахунок накопиченого нерозподіленого прибутку ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за результатами діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у попередніх періодах.

12. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» та обрання членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Проект рішення: 1) Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в повному складі з 24.04.2018 р. 2) Проект рішення щодо обрання членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» не надається у зв’язку з тим, що таке обрання здійснюється в порядку кумулятивного голосування, та на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 та ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI. 3) Уповноважити Голову Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушніра В.М. здійснити (з правом передоручення) всі необхідні дії для припинення повноважень та обрання членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

13. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Проект рішення: 1) Затвердити проект трудового договору (контракту), що укладатиметься з членами Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес». 2) Встановити винагороду членам Наглядової Ради у розмірі, визначеному Положенням про Наглядову Раду ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» та у відповідності до штатного розкладу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес». 3) Уповноважити Голову Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушніра В.М. на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

14. Про відкликання та обрання Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Проект рішення: 1) Припинити повноваження Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» з 24.04.2018 р. 2) Проект рішення щодо обрання Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» не надається у зв’язку з тим, що таке обрання здійснюється в порядку кумулятивного голосування, та на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 та ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI. 3) Затвердити проект трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес». 3) Уповноважити Голову Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушніра В.М. на підписання договору (контракту) з Ревізором ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» та здійснити (з правом передоручення) всі необхідні дії для відкликання та обрання Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

15. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» значних правочинів.

Проект рішення: 1) Надати ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» попередню згоду на вчинення значних правочинів, пов’язаних з фінансово-господарською діяльністю Товариства з граничною сукупною вартістю до 30 000 000,00 грн. (Тридцять мільйонів гривень 00 копійок), які можуть вчинятися Товариством протягом наступного року (до дати проведення наступних річних Загальних Зборів Товариства) з обов’язковим попереднім погодженням таких договорів Наглядовою Радою Товариства.

16. Про збільшення розміру власних коштів (капіталу) ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Проект рішення: 1) Збільшити розмір власних коштів (капіталу) ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» відповідно до норм чинного законодавства України.

17. Про визначення основних напрямків діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 2018 рік.

Проект рішення: 1) Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 2018 рік та визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

6. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI цієї статті: http://www.interexpress.com.ua/uk/novunu-kompanii.

7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів: акціонери ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» до дати проведення річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», за місцезнаходженням ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69, офіс № 1, у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10.00 до 17.00. Відповідальними за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова Наглядової Ради – Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кісельов Є.М. та Голова Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушнір В.М. 

8. Про права акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»: акціонерам надані права відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, якими вони можуть користуватися після отримання цього Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: від дати надіслання цього Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» до дати проведення Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» з урахуванням вимог чинного законодавства України. 

9. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у відповідності до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

ДжерелоНаціональна система розкриття інформації

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела