Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерів СК "Скіфія"


Изображение 1
10-09-2018

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Скіфія» (код за ЄДРПОУ 20945990; місцезнаходження: 02100, м. Київ, вул. Тороповського, 2, офіс 11; надалі – Товариство) у відповідності до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25.09.2018 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Тороповського, 2, офіс 11.

 Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах Товариства відбудеться 25.09.2018 р. з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. Для реєстрації акціонери (їх представники) повинні мати при собі документ, що ідентифікує особу (паспорт), а представники акціонерів та юридичним особам – паспорт та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 19.09.2018 р. (станом на 24 год. 00 хв.) 

Перелік питань, включених до порядку денного 

  1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «СКІФІЯ», прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Журавель Кирило Сергійович, член лічильної комісії – Лук’яненко Євген Олександрович. Припинити повноваження голови лічильної комісії – Журавель Кирила Сергійовича, члена лічильної комісії – Лук’яненко Євгена Олександровича після складання протоколу про підсумки голосування.»
  2. Обрання головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «СКІФІЯ». Проект рішення: «Обрати головуючим позачергових загальних зборів акціонерів Паршакова Олександра Євгеновича, обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Ревенко Євгенія Федоровича. Доручити головуючому та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів.»
  3. Затвердження способу засвідчення бюлетенів на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «СКІФІЯ». Проект рішення: «Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою ПрАТ «СК «СКІФІЯ». У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами лічильної комісії.»
  4. Внесення змін до Статуту ПрАТ «СК «Скіфія» у зв’язку із зміною структури органів управління, а саме створенням одноосібного виконавчого органу замість колегіального органу управління, затвердження нової редакції Cтатуту та визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Проект рішення: «Затвердити Статут ПрАТ «СК «Скіфія» у новій редакції. Уповноважити Головуючого та секретаря позачергових Загальних зборів підписати Статут ПрАТ «СК «Скіфія» у новій редакції.»
  5. Припинення повноважень Голови та членів Правління ПрАТ «СК «Скіфія». Обрання Генерального директора ПрАТ СК «Скіфія». Проект рішення: «Припинити повноваження членів Правління ПрАТ «СК «Скіфія»: Білинської Наталії Ярославівни, Козаченко Олени Олександрівни, Шафоростової Ксенії Станіславівни з «25» вересня 2018 р. Перевести членів Правління на посади керівників відповідних департаментів.

Припинити повноваження Голови Правління ПрАТ «СК «Скіфія» – Лапінської Олександри Георгіївни з «03» жовтня 2018 р.та обрати її Генеральним директором ПрАТ СК «Скіфія» з «04» жовтня 2018 р.». 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства у відповідності до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Тороповського, 2, офіс 11 у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., а у день зборів – за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління, тел. (044) 230‑47‑27. Акціонери Товариства мають право надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. 

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного та інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: skyfia.com.ua. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 

Голова Правління                                                                                                        Лапінська О.Г. 

Загальна кількість акцій ПрАТ "СК "Скіфія" станом на 06.09.2018 р. (дату складання переліку акціонерів для повідомлення) - 15 794 шт.

Кількість голосуючих акцій ПрАТ "СК "Скіфія" станом на 06.09.2018 р. (дату складання переліку акціонерів для повідомлення) - 15 794 шт.

Джерело: СК "Скіфія"

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела