Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Повідомлення про скликання зборів акціонерів АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП»


Изображение 1
28-03-2018

Шановний акціонер! 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА ГРУПА «Ю.БІ.АЙ-КООП»

(код за ЄДРПОУ 31113488, місцезнаходження: 04112, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48, офіс 708)  

Повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які будуть проведені «30» квітня 2018 року о 12:00 годині за адресою: 04071, м. Київ, вул. Почайнинська, 25/49, 2 поверх. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах проводитиметься 30 квітня 2018 року за місцем проведення Зборів. Початок реєстрації: о 11.00 год., закінчення реєстрації: о 11.50 год. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 25 квітня 2018 року. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: обрання голови та секретаря зборів, обрання членів лічильної комісії, встановлення регламенту Зборів.

2. Затвердження річного звіту Товариства: звіт Наглядової ради Товариства, звіт виконавчого органу Товариства, звіту Ревізійної комісії та висновку зовнішнього аудитора про результати роботи Товариства за 2017 рік та затвердження заходів щодо їх розгляду.

3. Прийняття заходів за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту виконавчого органу Товариства, звіту ревізійної комісії про результати роботи Товариства за 2017 рік.

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

6. Про внесення змін до Статуту. 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: www.ubi.ua 

Для участі у Загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково документ, що посвідчує повноваження представника на право участі та голосування на Загальних зборах. 

До дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, в робочі дні з 10:00 до 16:30 за адресою: 04071, м. Київ, вул. Почайнинська 25/49, оф. 30. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, - Святош Олег Валерійович. Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково документ, що посвідчує повноваження представника. 

Телефон для довідок (044) 237-03-08. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства у спосіб та порядку передбаченими ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».

ДжерелоСТРАХОВА ГРУПА «Ю.БІ.АЙ-КООП» 

Экспертное мнение

Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее
Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования Депозиты населения — это беззалоговый ресурс для кредитования
Дмитрий ЯКОВЛЕВ , Заместитель Председателя Правления Индустриалбанк. Начало года не демонстрирует резких... Далее
Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям Все больше украинцев доверяет свои деньги финансовым учреждениям
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В конце второго квартала начале третьего текущего года... Далее
В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки В ГЛОБУС БАНКЕ лояльные клиенты получают повышенные процентные ставки
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА 5 сентября НБУ продолжил тенденцию... Далее

Архив раздела