Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Українська страхова група»


Изображение 1
03-12-2019

Шановні пані та панове!
Наглядова Рада Приватного Акціонерного Товариства 
«Страхова компанія «Українська страхова група» (далі –Товариство) (ЄДРПОУ 30859524)
 (місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Федорова Івана, буд. 32, літ А, 2 поверх)
повідомляє,

що 19.12.2019 року відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори Акціонерів) за адресою: м. Київ, вул. Федорова Івана, буд. 32, літ А, 2 поверх, кімната переговорів (Головний офіс ПАТ «СК «УСГ»).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в Зборах Акціонерів відбудеться з 09.00 до 09.25 в день проведення Зборів Акціонерів за місцем їх проведення.
Початок Зборів Акціонерів о 09.30.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Зборах Акціонерів – 13 грудня 2019 року (станом на 24:00).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів Акціонерів, а саме, на 3.12.2019 року) – 2 092 594 (два мільйони дев’яносто дві тисячі п’ятсот дев’яносто чотири) штуки простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів Акціонерів, а саме, на 3.12.2019 р.) – 2 092 594 (два мільйони дев’яносто дві тисячі п’ятсот дев’яносто чотири) штуки простих іменних акцій.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Акціонерів.
Проект рішення:
«Обрати (призначити) лічильну комісію Зборів Акціонерів в наступному складі:
Головa лічильної комісії – пані Краснюк Оксана Володимирівна,
Член лічильної комісії – пані Мініна Ганна В’ячеславівна.».

2. Про обрання голови та секретаря Зборів Акціонерів.
Проект рішення:
«Обрати голову та секретаря Зборів Акціонерів в наступному складі:
Головa Зборів Акціонерів – Нельга Павло Олександрович, Секретар Зборів Акціонерів – Дубляк Іванна Іванівна».

3. Про затвердження договору про приєднання між ТДВ СТДВ «Глобус» та Товариством, проект якого подано на розгляд Зборів Акціонерів, і який додається до Протоколу Зборів Акціонерів, та уповноваження (підтвердження повноважень) уповноваженої особи на підписання цього договору про приєднання від імені Товариства.
Проект рішення:
«Затвердити договір про приєднання між ТДВ СТДВ «Глобус» та Товариством, проект якого подано на розгляд Зборів Акціонерів, і який додається до Протоколу Зборів Акціонерів, та уповноважити (підтвердити повноваження) Нельгу Павла Олександровича на підписання цього договору про приєднання від імені Товариства.».

4. Про затвердження передавального акта, який подано на розгляд Зборів Акціонерів, і який додається до Протоколу Зборів Акціонерів, та уповноваження (підтвердження повноважень) уповноваженої особи на підписання цього передавального акта від імені Товариства
Проект рішення:
«Затвердити передавальний акт, який подано на розгляд Зборів Акціонерів, і який додається до Протоколу Зборів Акціонерів, та уповноважити (підтвердити повноваження) Нельгу Павла Олександровича на підписання цього передавального акта від імені Товариства».

5. Про прийняття рішення про випуск акцій з метою конвертації часток ТДВ СТДВ «Глобус», що припиняється внаслідок приєднання, в акції Товариства, до якого здійснюється приєднання.
Проект рішення:
«З метою конвертації часток ТДВ СТДВ «Глобус», що припиняється внаслідок приєднання, в акції Товариства, до якого здійснюється приєднання, прийняти рішення про випуск простих іменних акцій Товариства номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень, нуль копійок) за одну акцію у кількості 694 001 (шістсот дев’яносто чотири тисячі одна) штука на загальну суму (сумарна номінальна вартість) 69 400 100,00 грн. (шістдесят дев’ять мільйонів чотириста тисяч сто гривень, нуль копійок) та затвердити Рішення про випуск акцій Товариства з метою конвертації акцій, яке викласти окремим додатком до Протоколу Загальних зборів».

6. Про визначення Правління Товариства органом, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій.
Проект рішення:
«Визначити Правління Товариства органом, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій».

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – http://ukringroup.ua/ukr/about/securities_issuers/

Для участі в Зборах Акціонерів акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах Акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на Зборах Акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах Акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах Акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів Акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах Акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах Акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах Акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Акціонерів.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах Акціонерів не виключає право участі на цих Зборах Акціонерів, який видав довіреність, замість свого представника.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів.

Товариство до початку Загальних Зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів (до 19.12.2019 року). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних Зборів (але в будь-якому разі не пізніше строку, визначеного законодавством). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів акціонери/їх законні представники мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден¬ного Загальних Зборів за адресою: 03038, м. Київ, вулиця Федорова Івана, буд. 32, літ. А, 2 поверх, у робочі дні (робочий час з 10-00 години до 17-00 години).

З усіх питань порядку денного, отримання інформаційних матеріалів та організаційних питань проведення Загальних Зборів акціонери/їх законні представники можуть звертатися по тел. (044) 503-99-92 (вн. тел. 7535) або за адресою: 03038, м. Київ, вулиця Федорова Івана, буд. 32 літ. А, перший поверх, Юридичний відділ (з понеділка по п’ятницю в робочі години з 10.00 до 17.00). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: корпоративний секретар Товариства Дубляк Іванна Іванівна.

Від імені Наглядової ради 
Голова Правління
ПАТ «СК «УСГ»                                                          П.О. Нельга

Джерело: СК «УСГ»    

 

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела