Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Українська страхова група»


Изображение 1
03-09-2018

Шановні пані та панове!

Наглядова Рада Приватного Акціонерного Товариства «Страхова компанія 
«Українська страхова група» (далі –Товариство) (ЄДРПОУ 30859524)
 (місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Федорова Івана, буд. 32, літ А, 2 поверх)
повідомляє,

що 03.10.2018 року відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі – позачергові Загальні збори) за адресою: м. Київ, вул. Федорова Івана, буд. 32, літ А, 2 поверх, кімната переговорів. Початок позачергових Загальних зборів о 11.00.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь в позачергових Загальних зборах - 27 вересня 2018 року (станом на 24:00).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 21.08.2018р.) – 1 142 594 (один мільйон сто сорок дві тисячі п’ятсот дев’яносто чотири)  штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, а саме, на 21.08.2018р.) – 1 142 594 (один мільйон сто сорок дві тисячі п’ятсот дев’яносто чотири)  штук простих іменних акцій.

Для прийняття участі у зборах акціонерам-фізичним особам потрібно обов’язково мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу), а представникам акціонерів-юридичних осіб – довіреність (крім керівника юридичної особи), оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, та паспорт особи-представника або інший, визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу представника.

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в позачергових Загальних зборах відбудеться з 10.30 до 10.55 в день проведення позачергових Загальних зборів за місцем їх проведення.

На розгляд акціонерам запропоновані наступні питання порядку денного, що виносяться на голосування (Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, додається):
1. Обрання Лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення щодо обрання нового члена Наглядової ради Товариства.
4. Прийняття рішення про   затвердження   умов   цивільно   – правового договору (додаток № 1), який укладатиметься з членом   Наглядової   ради   Товариства. Обрання  особи,  яка  уповноважується  на підписання цивільно – правового договору з членом Наглядової ради Товариства.
5. Прийняття рішення про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради (додаток № 2).
6. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління, шляхом затвердження його у новій редакції (додаток № 3).
7. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію, шляхом затвердження його у новій редакції (додаток № 4).
8. Прийняття рішення про визначення відповідальної особи за вчинення необхідних дій, у зв’язку з відповідними змінами у Товаристві.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – http://ukringroup.ua/ukr/about/securities_issuers/

Проекти рішень по питанням порядку денного:
По питанню №1: Обрати Лічильну комісію Зборів Товариства в кількості 2 (двох) осіб, у наступному складі: Краснюк Оксана Володимирівна – Голова Лічильної комісії; Мініна Ганна Вячеславівна - член Лічильної комісії.
По питанню №2: Обрати Головою Зборів Товариства – Нельгу Павла Олександровича та Дубляк Іванну Іванівну - Секретарем Зборів Товариства.
По питанню №3: Обрати до складу Наглядової Ради Товариства з «03» жовтня 2018 року по 08 серпня 2020 року нового Члена Наглядової ради пана Мартіна Паноша.
По питанню №4: Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства пана Нельгу Павла Олександровича особу, яка уповноважується  на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.
По питанню №5: Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради.
По питанню №6: Внести необхідні зміни до Положення про Правління та затвердити його у новій редакції.
По питанню №7: Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію та затвердити його у новій редакції.
По питанню №8: Визначили пана Нельгу Павла Олександровича  відповідальною особою за вчинення необхідних дій, у зв’язку з відповідними змінами у Товаристві.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення позачергових Загальних зборів.
Товариство до початку позачергових Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів та порядку денного позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів  (до 03.10.2018р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 
Кожний акціонер Товариства має право в нести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових  Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових  Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. 
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерів до дати проведення Позачергових Загальних Зборів акціонерів акціонери/їх законні представники мають можливість ознайоми¬тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден¬ного Загальних зборів за адресою: 03038, м. Київ, вулиця Федорова Івана, буд. 32, літ. А, 2 поверх, у робочі дні (робочий час з 10-00 годин до 17-00 годин).

З усіх питань порядку денного, отримання інформаційних матеріалів та організаційних питань проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства акціонери/їх законні представники можуть звертатися по тел. (044) 503-99-92 (вн. тел. 7535) або за адресою: 03038, м. Київ, вулиця Федорова Івана, буд. 32 літ. А, перший поверх, Юридичний відділ (з понеділка по п’ятницю в робочі години з 10.00 до 17.00). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: корпоративний секретар Товариства Дубляк Іванна Іванівна.

Джерело: СК УСГ

Экспертное мнение

Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее

Архив раздела